Thành lập công ty tại USA (bang Colorado) $340
Thành lập công ty tại USA (bang Wyoming, Delaware) $380
Gia hạn công ty, nộp báo cáo cho tiểu bang $300
Xin mã số thuế Doanh nghiệp EIN $50
Xin mã số thuế cá nhân ITIN $280
Xin resale certificate, sale TAX number $100
Đăng ký bank WISE USA business (đã bao gồm $39 phí đang ký) $100
Đang ký bank Mercury $250
Thành lập công ty tai UK $100
Đăng ký WISE UK ( tạm dừng)